ใบเสนองานและค่าบริการ 

 

เรื่อง        เสนอราคาค่าทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี

เรียน       กรรมการผู้จัดการ

ตามที่ท่านได้ให้โอกาส ทางบริษัท เอส แอนด์ วี การบัญชีและกฏหมาย ในการเสนองานบริการนั้น ทางสำนักงานมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง จึงขอนำเสนอถึงงานบริการ และอัตราค่าบริการดังต่อไปนี้

ขอบเขตของงานบริการ 

งานบริการ ค่าบริการ
  1.  – จัดทำแบบ ภงด.1, 3, 53 (พร้อมยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)

– จัดทำ ภงด. 1 ก (พร้อมนำยื่นภายในวันที่ 28 ก.พ. ของทุกปี)

     จำนวนรายการค้า                    ค่าบริการต่อเดือน
ไม่เกิน 10 รายการ ต่อเดือนๆ ละ        สอบถาม
   ไม่เกิน 30 รายการ ต่อเดือนๆ ละ        สอบถาม
ไม่เกิน 50 รายการ ต่อเดือนๆ ละ        สอบถาม
ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือนๆ ละ     สอบถาม
ไม่เกิน 150 รายการ ต่อเดือนๆ ละ     สอบถาม
ไม่เกิน 200 รายการ ต่อเดือนๆ ละ      สอบถาม
ไม่เกิน 250 รายการ ต่อเดือนๆ ละ     สอบถาม
ไม่เกิน 300 รายการ ต่อเดือนๆ ละ     สอบถาม
  2.  จัดทำแบบ ภพ.30 , รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภธ.40 (ถ้ามี) พร้อมนำยื่นกรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3.  คำนวณและยื่นแบบประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน พร้อมยื่นสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

4.  จัดทำบัญชี , ปิดบัญชีประจำปี จัดทำประมาณการครึ่งปี (แบบ ภงด.51),
ค่าสมุดหรือกระดาษในการจัดทำบัญชี

  5.  จัดหาผู้สอบบัญชีตรวจสอบและเซ็นต์ชื่อรับรองงบการเงิน
จัดทำแบบ ภงด. 50 , แบบนำส่ง ส.บช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมนำยื่นกระทรวงพาณิชย์ และ กรมสรรพากร
     รายได้ต่อปี                                ค่าบริการปีละ
งบไม่เคลื่อนไหว                         สอบถาม
ไม่เกิน  1,000,000 บาท               สอบถาม
ไม่เกิน  3,000,000 บาท               สอบถาม
ไม่เกิน  5,000,000 บาท               สอบถาม
ไม่เกิน  7,000,000 บาท               สอบถาม
ไม่เกิน 10,000,000 บาท              สอบถาม
ไม่เกิน 15,000,000 บาท              สอบถาม
ไม่เกิน 20,000,000 บาท              สอบถาม
ไม่เกิน 30,000,000 บาท              สอบถาม
ไม่เกิน 50,000,000 บาท              สอบถาม
ไม่เกิน 100,000,000 บาท             สอบถาม
 
( ค่าสอบบัญชีเป็นการประมาณมิใช่หลักเกณฑ์ที่แน่นอนขึ้นกับประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ)
  6.  ค่าบริการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน(เฉพาะบริษัท จำกัด) ประกอบด้วย
–  ประกาศหนังสือพิมพ์
–  ส่งจดหมายเชิญประชุมด้วยไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถือหุ้น
  ค่าบริการ 800 ต่อปี

1.ทางบริษัทฯเสนอบริการเพิ่มเติม คือ การเข้าพบกรมสรรพากร กรณีมีหมายเรียกพบจากกรมสรรพากร ทางสำนักงานขอคิดค่าบริการ ครั้งละ 2,000 บาทต่อครั้ง

 

                งานบริการส่วนของงานจดทะเบียน 

งานบริการ ค่าบริการ
จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) (Commercial Registration) สอบถาม
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (Partnership Registration) สอบถาม
จดทะเบียนบริษัท (Company Registration)(รวมขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและประกันสังคม) สอบถาม
จดทะเบียนบริษัทมหาชน (Public Company Registration) สอบถาม
จดทะเบียนบริษัทต่างด้าว (Foreign Company Registration or Foreigner Affair) สอบถาม
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โลโก้ (Tredemark, Logo Registration ) สอบถาม
จดทะเบียนลิขสิทธิ์ (Copyright) สอบถาม
จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร (Patent) สอบถาม
จดทะเบียนเลิกกิจการบริษัท / ห้างร้าน รวมปิดงบเลิกกิจการ
(รวมค่าธรรมเนียม, ค่าประกาศหนังสือพิมพ์)
สอบถาม
(ไม่รวมค่าธรรมเนียม, ค่าประกาศหนังสือพิมพ์)
จด ทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ , เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าออก , เปลี่ยนอำนาจกรรมการ , เปลี่ยน/เพิ่ม/ลด วัตถุประสงค์ เปลี่ยนชื่อกิจการ จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและไม่รวมค่าประกาศหนังสือพิมพ์ สอบถาม
(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร (ภ.พ.09) สอบถาม
ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี , จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , ขึ้นทะเบียนประกันสังคม สอบถาม
ขอวีซ่า (Visa) สอบถาม
(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณท่านที่ให้โอกาสในการเสนอตัวเข้ารับงานในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับการพิจารณา เป็นอย่างดีจากท่าน และหากท่านเห็นชอบในข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น โปรดลงนามท้ายหนังสือนี้ และส่งคู่ฉบับที่แนบมานี้คืนมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบัญชี

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

……………………………………………………….
บริษัท เอส แอนด์ วี การบัญชีและกฏหมาย จำกัด

เห็นชอบตามข้อเสนอข้างต้น
ลงชื่อ………………………………………………..
ตำแหน่ง……………………………………………
วันที่………………………………………………..
(พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท)