บริการด้านจัดทำบัญชีและภาษี

ขอบเขตของงานบัญชีและภาษี

1. ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย
• ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
• จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
• จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
• ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

2. ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
• จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
• จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

3. ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย
• ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านบัญชีและภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
• ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
• บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวัน
ทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
• จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
• จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
• จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
• จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
• ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
• ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการ 
สำนัก งานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น (รายการค้าต่อเดือนเช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย, การเข้า- ออกของพนักงาน, รายการซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเงินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคารเป็นต้น) โดยคำนึงถึงความยากง่ายในการทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบและความสามารถของ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ต้องใช้
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดตามใบเสนอราคา

 
บริการทำบัญชีต้นทุน

“ต้นทุน” ถือเป็นตัวแปลในลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจ เพราะต้นทุนจะเป็นตัวบังคับและสร้างนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะให้ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรและหลีกเลี่ยงการขาดทุน ซึ่งการคำนวณในเรื่องต้นทุนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบมากเป็นพิเศษ
บริษัท เอส แอนด์ วี การบัญชีและกฏหมาย จำกัด มีทีมงานที่มีความรู้พร้อมทั้งศักยภาพในเรื่องของการทำบัญชีต้นทุนที่ถือได้ว่าอยู่ในระดับแถวหน้าข องเมืองไทย โดยเรามีการตรวจสอบพร้อมทั้งวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในทุกๆ ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การขนส่ง ราคาวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ รวมถึงค่าสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อนำมาคำนวณเป็นต้นทุนให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงต้นทุนการทำธุรกิจที่ถูกต้องชัดเจน โดยที่ผู้ประกอบการไม่จำเป็นที่จะต้องคาดคะเนหรือพึ่งพาการทำวิจัยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก อีกต่อไป