บริการด้านตรวจสอบบัญชี

เพราะบัญชีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินตราและสินทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าเป็นจำนวนมหาศาล ดังนั้นการตรวจสอบบัญชีจึงเป็นสาขาของงานที่มีความพิเศษมากกว่างานประเภทอื่นๆ ซึ่ง S&V ACCOUNT มีศักยภาพอันสามารถที่จะตรวจสอบบัญชีได้ถึงในระดับรายปี รายเดือน หรือแม้กระทั่งในแบบรายไตรมาศ (Interim) ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากแถมยังมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูง แต่เราสามารถทำได้โดยความผิดพลาดเท่ากับศูนย์แถมยังใช้เวลาที่น้อยกว่าปกติอีกด้วยเมื่อเทียบกับเนื้องานที่เราได้รับ ที่สำคัญเรายังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการ ด้วยบริการทั้งในและนอกสถานที่ผู้ประกอบการจึงสามารถวางใจได้เลยว่าธุรกิจของท่านจะไม่มีการรั่วไหลของเงินทุนและทรัพย์สินอย่างแน่นอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรา 

  • การตรวจทานเอกสารของบริษัทลูกค้า

ตรวจทานเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน โฉนดที่ดิน เอกสารการลงหุ้น กรมธรรม์ประกันภัย

  • การสังเกตการณ์ภายในสถานที่ตรวจสอบ

พินิจวิเคราะห์ด้วยการสังเกต เพื่อช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณสิ่งที่ได้เห็นและบันทึกไว้ เช่น สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ่ายเงินเดือน สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า

  • การตรวจนับทรัพย์สินที่ปรากฏอยู่ในสถานที่หรือในเอกสารต่างๆ

การพิสูจน์ปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่ต้องการตรวจว่ามีอยู่จริง ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้

  • วิเคราะห์เปรียบเทียบ

การตรวจสอบที่โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างมีเหตุผลของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ว่าเป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือไม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงที่ผิดปกติ

ขอบเขตของงานบริการตรวจสอบบัญชี
1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
2. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึง ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
3. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอ รายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อน เสนอรายงานการสอบบัญชี

ค่าบริการ
ค่าบริการสำหรับงานตรวจสอบบัญชีไม่สามารถที่จะระบุราคาได้อย่างชัดเจน เพราะประเภทกิจการที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นความซับซ้อนของเอกสารทางบัญชีจึงมีลักษณะแตกต่างกันด้วย