จดทะเบียนรวดเร็วและถูกต้อง 

S&V ACCOUNT ยินดีบริการรับจดทะเบียนจัดตั้งกิจการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและบัญชีในอนาคต
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรา 

  • พนักงานจดทะเบียนของสำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่ท่านต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการดำเนินการจดทะเบียน และจะมีพนักงานไปรับเอกสารจากท่าน หรือท่านอาจจะนำมาส่งมอบที่ทำการสำนักงานฯ ก็ได้ (เอกสารบางอย่างต้องใช้ต้นฉบับ)
  • ทางสำนักงานฯ จะจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจดนิติกรรม ส่งจัดส่งให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาลงนามก่อนนำไปยื่นจดทะเบียนต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
  • ท่านจะได้รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้ว ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

ค่าธรรมเนียมราชการ 

  • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิทุนจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้ 50 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า 500 บาท และไม่ให้เกิน 25,000 บาท
  • จดทะเบียนตั้งบริษัทคิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท (เศษของแสนคิดเป็นแสน)
  • หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
  • รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท