พ.ร.ก.595 for SME ยกเว้นการตรวจสอบย้อนหลัง

สรุป พระราชก าหนด และ พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 595) 1. กรณีไม่จดแจ้ง (ตรวจสอบย้อนหลังได้) (ก) รายได้ 500 ล้านบาท เสียภาษีจากก าไรสุทธิร้อยละ 20 ทั้งจ านวน (ข) SMEs (ทุนช าระแล้วไม่เกิน 5 ล้าน ยอดขาย/บริการ ไม่เกิน 30 ล้าน) เสียภาษีจากก าไรสุทธิ 1 – 300,000 เสีย 0% 300,001 – 3,000,000 เสีย 15% พรฎ. 530 ** 3,000,001 ขึ้นไป เสีย 20% ** อยู่ระหว่างแก้ไขที่กฤษฎีกา 1 – 300,000 เสียอัตรา 0% 2 รอบระยะเวลาบัญชี 300,001 ขึ้นไป เสีย 10% 2558 และ 2559 2. กรณีจดแจ้ง (ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้) (ก) รายได้ 500 ล้านบาท 2558 2559 ไม่ตรวจสอบย้อนหลัง เสียภาษีจากก าไรสุทธิร้อยละ 20 ทั้งจ านวน (ข) SMEs (ทุนช าระแล้วไม่เกิน 5 ล้าน ยอดขาย/บริการ ไม่เกิน 30 ล้าน) 2558 2559 2560 2561 – ลดอัตราเหมือน 1 (ข) 2559 –> ได้รับยกเว้น 1 – 300,000 เสีย 0% – ไม่ตรวจสอบย้อนหลัง 2560 –> 1 – 300,000 เสีย 0% 300,001 – 3,000,000 เสีย 15% 300,001 ขึ้นไป เสีย 10% 3,000,001 ขึ้นไป เสีย 20% -๒- สรุปค าชี้แจงการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง 1. ยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลังส าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 (รอบระยะเวลาบัญชี 2558 ลงไป) โดย (1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (บริษัทฯ) ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ (ภ.ง.ด.50) (2) มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาและมีก าหนดครบ 12 เดือน สิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตัวอย่าง (ก) วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม 2558 ค านวณ 500 ล้าน บาท จากรอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 (ข) วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 31 มีนาคม 2558 ค านวณ 500 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาบัญชี 1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558 (3) แจ้งต่อกรมสรรพากร ขอเป็นผู้ประกอบการจัดท าบัญชีเพื่อสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 – วันที่ 15 มีนาคม 2559 2. ประเภทภาษีและช่วงเวลาที่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลัง (1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล : รอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ส าหรับมูลค่าฐานภาษีของเดือนธันวาคม 2558 และเดือนก่อนธันวาคม 2558 (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ :ส าหรับรายรับของเดือนธันวาคม 2558 และเดือนก่อนธันวาคม 2558 (4) อากรแสตมป์ :ส าหรับการกระท าตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 *** ภาษีอากรที่ได้ประเมินหรือได้ด าเนินคดีไปแล้ว ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ไม่ได้รับยกเว้น 3. กรณีต่อไปนี้ ไม่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลัง (มีสิทธิจดแจ้งฯ) (1) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยมีหมายเรียกที่ออกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ส าหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีหรือเดือนภาษีที่ออกหมายเรียกเท่านั้น (ต้องจดแจ้งฯ) (2) อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามมาตรา 88/3 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ด าเนินการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ส าหรับเดือนภาษีที่ด าเนินการตรวจสอบเท่านั้น (ต้องจดแจ้งฯ) (3) กรณีเป็นผู้ออกหรือเป็นผู้ใช้ใบก ากับภาษีปลอม หรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร (4) อยู่ระหว่างด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ หรือชั้นศาล ตัวอย่าง (ก) ออกหมายเรียกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ให้ตรวจต่อไปได้ แต่ไม่มีอ านาจตรวจสอบรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่เกิดก่อน 1 มกราคม 2559 ได้ (ข) เข้าตรวจปฏิบัติการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 88/3 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ส าหรับเดือนภาษีมกราคม 2557 – เดือนภาษีธันวาคม 2557 ให้ตรวจต่อไปได้ แต่ไม่มีอ านาจเข้าตรวจ ปฏิบัติการในเดือนภาษีอื่นที่เกิดขึ้นก่อนเดือนภาษีมกราคม 2559 ได้ *** ข้อ 3. จะได้รับยกเว้น จะต้องจดแจ้งฯ ภายใน 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2559 เช่นกัน *** -๓- 4. กรณีที่มีการขอคืนภาษีอากรทุกประเภทภาษี ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 (1) กรณีที่มีการออกหมายเรียกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ให้ตรวจสอบต่อไปได้เฉพาะปีที่ขอคืน และหากมีภาษีอากรที่ต้องช าระเพิ่ม ก็ให้มีอ านาจประเมินภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้ (2) กรณีที่ไม่มีการออกหมายเรียกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ด าเนินการเหมือน 4 (1) 5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลัง (1) ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมช าระภาษี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันสุดท้ายแห่ง ก าหนดเวลาการยื่นรายการในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ตัวอย่าง รอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 ยื่นรายการภายใน 29 พ.ค. 2559 ถ้า มีภาษีต้องช าระ ต้องยื่น ภ.ง.ด.50 พร้อมช าระภาษี (2) ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 และ ภธ.40 พร้อมช าระภาษี (ถ้ามี) ส าหรับการยื่นแบบในเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป (3) ยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน และต้องช าระเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 (4) มีการจัดท าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) ตั้งแต่รอบ ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 (5) ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 6. กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม 5. อธิบดีจะมีค าสั่งเพิกถอนการได้รับยกเว้นได้ และเมื่อเพิกถอนแล้ว ให้ถือ ว่านิติบุคคลไม่เคยได้รับการยกเว้น โดยให้เจ้าพนักงานมีอ านาจตรวจสอบย้อนหลังได้ ตัวอย่าง บริษัท ก จ ากัด ได้รับยกเว้นการตรวจสอบย้อนหลัง แต่ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และช าระภาษีของ รอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 และอธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนการได้รับยกเว้น เจ้าพนักงานจึงมีอ านาจตรวจสอบ ย้อนหลังได้ -๔- สรุปค าชี้แจงสิทธิประโยชน์ของ SMEs ที่จัดท าบัญชีสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) 1. SMEs ที่ตั้งขึ้นก่อน 1 มกราคม 2559 ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยต้องจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการจัดท าบัญชีสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) นอกจากจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลังแล้ว ยังมีสิทธิได้รับการยกเว้นและลดอัตราภาษีตาม พระ ราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ดังนี้ (1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ดังนี้ (ก) ก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ข) ก าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทแรก ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (2) ได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ เฉพาะ ส่วนที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไป ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตัวอย่าง (ก) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 ได้รับยกเว้นและลดอัตราตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อยู่ระหว่าง การแก้ไขที่กฤษฎีกา : ลดอัตราเหลือร้อยละ 10 ส่วนที่เกิน 300,000 บาท ปี 58 – 59 สองรอบระยะเวลา บัญชี) (ข) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 ได้รับยกเว้น ส าหรับก าไรสุทธิทั้งจ านวน (ค) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 ได้รับยกเว้น ส าหรับก าไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท และส าหรับก าไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไป เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 10 2. SMEs ที่ได้รับยกเว้นและลดอัตราตาม 1. จะต้อง (1) มีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้จากการขาย สินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท (2) ไม่ถูกเพิกถอนการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลังตามพระราชก าหนด